Edukacja

Education

  • Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2004-2008 — doktorat
  • Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 1998-2002 — magisterium summa cum laude
  • Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw, 2004-2008 — PhD
  • Institute of Polish Literature, Faculty of Polish Studies, University of Warsaw, 1998-2002 — MA

Szkolenia

Training

  • Kurs dydaktyki uniwersyteckiej „Mündliche Prüfungen fair vorbereiten und durchführen” („Rzetelne przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów ustnych”), Uniwersytet w Heidelbergu, 2022
  • Szkolenie „Korruptionsprävention Grundwissen” („Podstawowa wiedza o zapobiegania korupcji”), Karlsruher Institut für Technologie, 2021
  • Warsztaty TEI, Centrum Humanistyki Cyfrowej, Instytut Badań Literackich PAN, 2014
  • High school teaching course “Mündliche Prüfungen fair vorbereiten und durchführen” (“Prepare and Conduct Oral Exams Fairly”), Heidelberg University, 2022
  • Training “Korruptionsprävention Grundwissen” (“Basic Knowledge on Corruption Prevention”), Karlsruhe Institute of Technology, 2021
  • TEI Workshop, Center for Digital Humanities, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 2014