Dydaktyka

Teaching

Deutsch-Polnischer Erinnerungskultur in Wikipedia, Karlsruhe Institut für Technologie (2022)

Deutsch-Polnischer Erinnerungskultur in Wikipedia, Karlsruhe Institut für Technologie (2022)

Wstęp do teorii mediów, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski (2022)

Introduction to media theory, Institute of Specialised and Intercultural Communication, University of Warsaw (2022)

Antropologia mediów, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski (2021-2022)

Media Anthropology, Institute of Specialised and Intercultural Communication, University of Warsaw (2021-2022)

Karlsruhe Institut für Technologie (2021)

Karlsruhe Institut für Technologie (2021)

Wikipedia und epistemisches Bias, Karlsruhe Institut für Technologie (2021)

Wikipedia und epistemisches Bias, Karlsruhe Institut für Technologie (2021)

Deutsch-polnische Erinnerungskultur medial – Auseinandersetzungen zwischen Literatur, Film, Presse und Netzkultur, Szkoła Letnia, Bydgoszcz (2022)

Deutsch-polnische Erinnerungskultur medial – Auseinandersetzungen zwischen Literatur, Film, Presse und Netzkultur, Spring School, Bydgoszcz (2022)

Deutsch-polnische Erinnerungskultur medial – Auseinandersetzungen zwischen Literatur, Film, Presse und Netzkultur, Szkoła Letnia Online, Bydgoszcz (2021)

Deutsch-polnische Erinnerungskultur medial – Auseinandersetzungen zwischen Literatur, Film, Presse und Netzkultur, Spring School Online, Bydgoszcz (2021)

Wstęp do teorii mediów, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski (2021)

Introduction to media theory, Institute of Specialised and Intercultural Communication, University of Warsaw (2021)

Antropologia mediów, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski (2020-2021)

Media Anthropology, Institute of Specialised and Intercultural Communication, University of Warsaw (2020-2021)

Teorie tekstów kultury, Kulturoznawstwo, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW (2012-2019)

Theories of texts of culture, Cultural Studies, Faculty of Humanities, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw (2012-2019)

Nowe media a tekst, Podyplomowe Studia „Wiedza o kulturze”, Instytut Badań Literackich PAN (2017)

New Media and Text, Postgraduate Studies ”Knowledge of Culture”, Institute of Literary Research of Polish Academy of Science (2017)

Wikipedia in the World of Participatory Culture, Universidad de Salamanca (2016)

Wikipedia in the World of Participatory Culture, Universidad de Salamanca (2016)

Introduction to Electronic Participatory Culture, Karlsruhe Institut für Technologie (2015)

Introduction to Electronic Participatory Culture, Karlsruhe Institut für Technologie (2015)

Poetyka, Podyplomowe Studia Filologii Polskiej, Instytut Badań Literackich PAN (2009-2011)

Poetics, Postgraduate Studies in Polish Philology, Institute of Literary Research of Polish Academy of Science (2009-2011)

Antyczne i biblijne korzenie literatury europejskiej, Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna (2008-2010)

Antique and biblical roots of European literature, Warsaw Higher School of Humanities (2008-2010)

Wstęp do filozofii, Instytut Filozofii UW (2006-2008)

Introduction to Philosophy, Institute of Philosophy, Warsaw University (2006-2008)

Wprowadzenie do kultury współczesnej (literatura XX wieku), Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna (2006-2007)

Introduction to Contemporary Culture (Literature of XX century), Warsaw High School of Humanities (2006-2007)

Główne kierunki badań literackich, Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna (2004-2005)

Main Currents of Literary Research, Warsaw High School of Humanities (2004-2005)

Od poetyki do teorii literatury, Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna (2004-2005)

From Poetics to Literary Theory, Warsaw High School of Humanities (2004-2005)