Granty badawcze

  • 2017-2019 „Równouprawnienie”. Wydanie krytyczne „Al-Musawat” Majj Zijade — kierownictwo dr Mustafa Switat; NPRH, nr 22H 16 0355 84 NPRH, realizowany na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW; udział w projekcie: autor komentarza naukowego;
  • 2016-2018 Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski — kierownictwo dr hab. Agata Nalborczyk; NPRH, nr 2bH 15 0156 83, realizowany na Wydziale Orientalistycznym UW; udział w projekcie: uczestnik konferencji, autor artykułów naukowych;
  • 2016-2018 Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL — kierownictwo prof. dr hab. Dariusz Jarosz, NCN DEC-2015/17/B/HS3/00170, realizowany w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN; udział w projekcie: uczestnik konferencji, autor artykułów naukowych;
  • 2013-2018 Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo — kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NPRH, nr 11H 12 0108 81, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; udział w projekcie: uczestnik seminarium naukowego, uczestnik konferencji, autor artykułów naukowych;
  • 2011-2013 Opowiedzieć PRL — kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NCN, nr NN103450240, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; udział w projekcie: autor artykułu naukowego;

Research projects

  • 2017-2019 "Equality". Critical edition of "Al-Musawat" by Majj Zijade — supervisor: dr Mustafa Switat; National Program for the Development of the Humanities, Poland, No 22H 16 0355 84 NPRH, carried out in University of Warsaw, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization; author of a critical commentary;
  • 2016-2018 Cultural Transfer as a Trans-disciplinary Element of Intercultural Studies on an Example of Influences of Arabic Culture in Poland, National Program for the Development of the Humanities, Poland — supervisor: dr hab. Agata Nalborczyk, carried out in University of Warsaw, Faculty of Oriental Studies; participant of conferences, author of papers;
  • 2016-2018 Letters to the authorities as a source for social history of the Polish People's Republic, National Science Center, Poland — supervisor: prof. dr hab. Dariusz Jarosz, carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of History; participant of conferences, author of papers;
  • 2013-2018 Communism – History of the Concept in Poland, 1944-1989. Interpretations and Uses: Literature, Culture, Society, National Program for the Development of the Humanities, Poland — supervisor: prof. dr hab. Michał Głowiński, carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research; international team research project: contractor;
  • 2011-2013 To Narrate the People’s Republic of Poland, National Science Center, Poland — supervisor: prof. dr hab. Michał Głowiński, carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research; international team research project: contractor;