Zainteresowania badawcze

  • krytyczna analiza dyskursu,
  • teoria mediów,
  • społecznościowe praktyki tekstualne,
  • kulturowe studia nad komunizmem,
  • krytyka postkolonialna

Main research interests

  • critical analysis of discourse,
  • media theory,
  • social textual practices,
  • cultural studies on communism,
  • postcolonial criticism